Privacybeleid

De website SAS-BV (hierna te noemen: de “Website”) wordt u aangeboden door:

S.A.S. BV (hierna te noemen “S.A.S. BV”, “Wij” en “Ons”) BETEKOMSESTEENWEG 91 3130 BEGIJNENDIJK
BTW BE0440406625
EMAIL: INFO@SAS-BV.COM
TELEFOON: +3216697455

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over privacy. We beloven dat we snel bij je terugkomen!

Waar dient deze privacyverklaring voor?

Iedere persoon die de website bezoekt (hierna te noemen: de “Bezoeker”) en ieder die onze diensten gebruikt (hierna te noemen: de “Klant”) geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens zijn informatie waarmee we u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, ongeacht of we dat ook daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen een of meer elementen van persoonsgegevens en u als natuurlijk persoon. Naast de Bezoeker en de Klant worden deze partijen hierna ook gezamenlijk de “Betrokkene” genoemd.

Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en andere relevante wettelijke bepalingen. Elke verwijzing naar de AVG in deze Privacyverklaring is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze privacyverklaring informeert elke betrokken partij over de verwerkingsactiviteiten die S.A.S. BV kan uitvoeren met zijn of haar persoonsgegevens. S.A.S. BV behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk aan de betrokken partij worden meegedeeld. We raden de betrokken partij aan dit document regelmatig te raadplegen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

2.1. Controller

S.A.S. BV bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonlijke gegevens worden verzameld, evenals het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonlijke gegevens. Daarom stelt S.A.S. BV is een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de AVG. S.A.S. BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Bezoekers en Klanten te beschermen. S.A.S. BV gebruikt verschillende adequate beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of publicatie. S.A.S. BV zorgt ervoor dat de verstrekte persoonsgegevens veilig worden opgeslagen in een gecontroleerde omgeving.

2.2. Verwerker (s)

S.A.S. BV maakt voor de verwerking van de persoonsgegevens van Bezoekers en Klanten gebruik van zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers”. Een bewerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die op verzoek van of namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen. De verwerker handelt altijd volgens de instructies van de verantwoordelijke.

S.A.S. BV kent de volgende categorieën «verwerkers»:

 • Bedrijven die we inschakelen voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die we inschakelen voor ICT / technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we inschakelen voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
 • Bedrijven die we inschakelen voor analytische doeleinden.

Met het oog op een optimale bescherming van de persoonsgegevens van de betrokken Partij, heeft S.A.S. BV heeft de nodige contractuele afspraken gemaakt met de hierboven genoemde gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat zij dezelfde hoge normen hanteren als S.A.S. BV.

Een doorgifte van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kan enkel plaatsvinden naar landen waarvoor de Gegevensbeschermingsautoriteit in België heeft bepaald dat ze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden of, indien dit niet het geval is, voor zover SAS BV heeft met deze verwerker de nodige contractuele afspraken gemaakt, rekening houdend met de standaardbepalingen zoals opgelegd door de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Op welke juridische gronden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de AVG verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Klant, of de uitvoering van de precontractuele stappen genomen op verzoek van de Betrokkene; of
 • Op basis van het naleven van wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de Klant, in het bijzonder facturering;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om de informatieverzoeken van Bezoekers en Klanten te beantwoorden;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om promotionele aanbiedingen (direct marketing) naar onze klanten te sturen;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om promotionele aanbiedingen (direct marketing) naar Bezoekers te sturen;

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

S.A.S. BV verbindt zich ertoe alleen de persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die nodig en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Het aantal en het soort persoonsgegevens dat S.A.S. BV over u verzamelt is afhankelijk van uw gebruik van de website en / of onze diensten. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Website en onze diensten intensiever worden gebruikt. Over het algemeen zullen klanten meer persoonlijke gegevens verdelen dan bezoekers. Concreet verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens:

Klanten:

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres); Contactgegevens (telefoonnummer email adres.

Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).

Bezoekers:

Elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres); Overige gegevens naar ons gestuurd via email. Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze Website bezoekt en / of wanneer u ons email geeft.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking van uw persoonsgegevens is essentieel voor het goed functioneren van de Website en de daarbij behorende diensten. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate Betrokkene de Website en onze diensten intensiever gebruikt. De verwerking vindt uitsluitend plaats volgens de volgende welomschreven doeleinden:

Klanten:

Klantbeheer: klantenadministratie, orderadministratie, leveringen, facturatie, controle kredietwaardigheid, ondersteuning en klachtenbehandeling. Gepersonaliseerde marketing en reclame. De Klant heeft in dat geval altijd het recht om zich uit te schrijven.

Bezoekers:

Het beantwoorden van informatieverzoeken via email; Gepersonaliseerde marketing en reclame indien de Bezoeker hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het staat de Bezoeker in dat geval altijd vrij om zijn toestemming in te trekken. Verder kunnen de persoonsgegevens van de Betrokken Partij ook gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • Bemiddeling bij geschillen.
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.

Daarnaast gebruiken we cookies om (het IP-adres van) Bezoekers te herkennen en hen een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, hun technische keuzes te onthouden en eventuele fouten op de Website te lokaliseren en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor informatie over hoe we cookies gebruiken. Bij een bezoek aan de Website worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn nodig om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: waarschijnlijke plaats van raadpleging, uur en dag van raadpleging, welke pagina’s zijn bezocht, etc. Om uw privacy optimaal te beschermen, worden deze gegevens altijd geanonimiseerd.

We verzamelen in ieder geval geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke overtuiging, gezondheid, religie of andere overtuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke. De Betrokken Partij verstrekt de persoonsgegevens altijd aan S.A.S. BV zelf en kan als zodanig een zekere mate van zeggenschap uitoefenen. S.A.S. BV behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren als de vereiste persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor intern gebruik binnen S.A.S. BV. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, overgedragen of gecommuniceerd aan derden, tenzij u hiervoor vooraf expliciet toestemming heeft gegeven of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de hierboven beschreven doelen te realiseren. Ze zullen uit onze database worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen te bereiken of wanneer de betrokken partij het recht uitoefent om de persoonlijke gegevens te verwijderen.

Wat zijn uw rechten?

Een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens garanderen

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals beschreven in artikel 5. Ze worden op een passende, relevante en proportionele manier verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is om onze vooraf bepaalde doelen te bereiken.

Recht op inzage

Als u uw identiteit kunt bewijzen, verkrijgt u het recht op toegang tot informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft dus het recht om inzicht te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers naar wie de persoonsgegevens worden verzonden, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten waarmee u kunt uitoefenen. met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Onnauwkeurige of onvolledige informatie kan worden verbeterd. U kunt contact met ons opnemen met het verzoek de gegevens aan te passen.

Recht om uw persoonlijke gegevens te wissen

U hebt ook het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het vooraf bepaalde doel;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in en er is geen andere wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens;
 • U heeft rechtmatig bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd op basis van een wettelijke verplichting.
 • Het verwijderen van persoonsgegevens heeft voornamelijk betrekking op zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk bewaard blijven.

Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heeft u het recht om beperkingen op de verwerking van persoonsgegevens te vragen. Dit geldt in het geval van een geschil over de juistheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens nodig zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of gedurende de periode dat S.A.S. BV moet bepalen dat u legitiem uw recht op verwijdering kunt uitoefenen.

Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verantwoordelijke. S.A.S. BV stopt met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij S.A.S. BV kan aantonen dat er dwingende juridische redenen zijn om uw persoonsgegevens te verwerken die voorrang hebben op uw recht van bezwaar.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die aan S.A.S. BV in een gestructureerd, conventioneel en machinaal leesbaar formaat. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Recht om uw toestemming in te trekken

U heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld als u deze toestemming heeft gegeven voor marketingdoeleinden als Bezoeker.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u uw rechten wilt uitoefenen, moet u een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs per aangetekende post sturen naar S.A.S. BV, BETEKOMSESTEENWEG 91 3130 BEGIJNENDIJK of via email naar INFO@SAS-BV.COM. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk één (1) maand na ontvangst van uw verzoek.

Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Indien u opmerkingen of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, vragen wij u dit eerst aan ons door te geven. Zo komen we tot een wederzijds aangename oplossing. Indien u na deze melding nog steeds niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door S.A.S. BV heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Cookie beleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van een website op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst. De cookie wordt op uw apparaat geplaatst door de website zelf (“first party cookies”) of door partners van de website (“third party cookies”). De cookie herkent uw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer u terugkeert naar de website en verzamelt informatie over uw surfgedrag.

Er zijn verschillende soorten cookies. We maken een onderscheid tussen de volgende cookies op basis van hun doel: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies).

De Belgische wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen over cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving anders geïmplementeerd kan worden in andere Europese lidstaten. S.A.S. BV is geregistreerd in België en volgt daarom de Belgische en Europese wetgeving inzake cookies.

Doel en nut van cookies

Door de website te bezoeken kunt u akkoord gaan met het plaatsen van cookies. Cookies helpen S.A.S. BV optimaliseren uw bezoek aan de website en bieden u een optimale gebruikerservaring. Het staat u echter te allen tijde vrij om cookies te verwijderen of te beperken door uw browserinstellingen te wijzigen (zie “Cookies beheren”).

Het uitschakelen van cookies kan de werking van de website beïnvloeden. Sommige functies van de website kunnen beperkt of ontoegankelijk worden. Als u besluit om cookies uit te schakelen, kunnen wij u geen vlot en optimaal bezoek aan onze website garanderen.

Soorten cookies die worden gebruikt door S.A.S. BV

We maken onderscheid tussen de volgende soorten cookies:

• Strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden gedeactiveerd in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op door u uitgevoerde acties, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het indienen van formulieren.

• Niet-essentiële cookies:

Deze cookies zijn niet nodig voor het functioneren van de website, maar helpen ons wel om een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

• Functionele cookies:

Met deze cookies kan de website verbeterde functionaliteit en personalisatie bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we aan onze pagina’s hebben toegevoegd.

• Analytische cookies:

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeer registreren, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers door de website navigeren.

• Gerichte cookies:

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners op onze website worden ingesteld. Deze bedrijven kunnen ze gebruiken om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te tonen.

We gebruiken enerzijds onze eigen cookies (‘first party cookies’) en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners waarmee we samenwerken (‘third party cookies’).

Eigen cookies:

naam: SAS-BV

Cookies van derden:

naam: Google Analytics

Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door S.A.S. BV.

Cookie beheer

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw webbrowser. Indien u de S.A.S. BV website, raden wij u aan om cookies in te schakelen. Het staat u echter vrij om cookies uit te schakelen in de instellingen van uw browser.

Om cookies in of uit te schakelen, moet u uw browserinstellingen wijzigen (in het tabblad “Voorkeuren” of “Opties”). De volgende onderwerpen kunnen in Google worden bekeken en bieden meer informatie over het beheren van cookies. U kunt ook het tabblad “Help” van uw browser raadplegen.

 • Verwijderen en beheren van cookies in Internet Explorer
 • Verwijderen en beheren van cookies in Mozilla Firefox
 • Verwijderen en beheren van cookies in Chrome
 • Verwijderen en beheren van cookies in Safari

Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies persoonsgegevens kunnen verwerken, heeft u als betrokkene het recht op legitieme en veilige verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over de manier waarop we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken en uw rechten vindt u in ons Privacybeleid.

Contact

Mocht je na het lezen van ons Cookiebeleid nog vragen of opmerkingen hebben over cookies, dan kun je altijd contact met ons opnemen via INFO@SAS-BV.COM.